Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

Kiểu này có 3 bit mode và 3 toán hạng, kiểu này phổ dụng nhất trong UA. Tuỳ theo mức độ thi công mà mode có thể.
Tuy nhiên mode 000 là mode của thanh ghi-thanh ghi. Kiểu này không mã hoá được displacement như x86 vì bị đóng trong 4 bytes. <br />
8 bit 3 bit 7 bit 7 bit 7 bit 3 bit <br />
+----------+--------+---------+---------+--------+ <br />
+ inst + mode rd + dst rs + rop1rt + rop2--- + <br />
+----------+--------+---------+---------+--------+ <br />
* add,sub,mul,div,and,or,xor
* umul,udiv,uadd,usub
* not,neg
* shl,shr,ssl,ssr,rotl,rotr (shift sử dụng 3 bit để xác định kích thước toán hạng)
các vi lệnh có thể sử dụng 3 bit cuối để xác định điều kiện thực thi
 
===Kiểu 2 toán hạng===
229

lần sửa đổi