Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

+ JI + imm24 +
+--------+-----------------------------------------+
Nhảy vô điều kiện tới địa chỉ tương đối imm24, địa chỉ này là có dấu
</pre>
Nhảy với 4 bit điều kiện
+ JIcc + cccc + imm20 +
+--------+------+----------------------------------+
Nhảy với 4 bit điều kiện tới imm20,địa chỉ này có dấu
</pre>
<pre>
+----------+---+----+--+--+---------------------------+
+ movins + M +opr op+ m + imm16 +
+----------+---+----+--+--+---------------------------+
</pre>
* ADDIW,SUBIW,MULIW,DIVIW $imm16,%rd: %rd=imm16 op %rd
* LIW $imm16,opr : Tải imm16 vào opr,opr có thể là thanh ghi hay địa chỉ bộ nhớ
 
=== Kiểu 1 toán hạng ===
229

lần sửa đổi