Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

* SB,SW,SD,SQ,SDQ %rs,(%rd)
* JRcc *(%rd),%rs,: jump to rd lưu RIP vào %rs theo điều kiện cccc
* BCNT : đếm bit của %rs -> %rd
* LSR %rs,%rd : tải thanh ghi hệ thống rs vào rd (có 128 thanh ghi hệ thống )
* SSR %rs,%rd : lưu thanh ghi rd và thanh ghi hệ thống rs
<pre>
+----------+---------+---------+----------+----+
</pre>
* ADDIB, SUBIB,MULIB,DIVIB :%rd=%rs op imm8
* shl,shr,rotl,rotr,sshl,sshr
 
=== Kiểu tích hợp hằng ===
Chiều dài 4 bytes
229

lần sửa đổi