Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

*Tầm quan trọng của thiết chế.
Căn cứ vào ba đặc điểm trên, các nhà xã hội học chia các thiết chế xã hội thành hai loại:
#Thiết chế chủ yếu: là thiết chế cần thiết nhất cho xã hội và được coi là quan trọng nhất cho lợi ích cá nhân và xã hội;
#Thiết chế chủ yếu;
#Thiết chế phụ thuộc.
 
51.048

lần sửa đổi