Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

*Tầm quan trọng của thiết chế.
Căn cứ vào ba đặc điểm trên, các nhà xã hội học chia các thiết chế xã hội thành hai loại:
#''Thiết chế chủ yếu'' - thiết chế cần thiết nhất cho xã hội và được coi là quan trọng nhất cho lợi ích cá nhân và xã hội;, và bao gồm các thiết chế sau:
#*Thiết chế gia đình;
#*Thiết chế giáo dục;
#*Thiết chế kinh tế;
#*Thiết chế chính trị;
#*Thiết chế tôn giáo;
#''Thiết chế phụ thuộc'' - những thiết chế nhỏ bé và khác biệt nhau, nằm trong thiết chế chủ yếu.
 
51.048

lần sửa đổi