Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ cấu xã hội”

Địa vị xã hội (social status) để chỉ thứ bậc của một cá nhân được xác định bởi sự giầu có, sự ảnh hưởng và uy tín. Dẫu vậy, các nhà xã hội học sử dụng thuật ngữ "địa vị" với một sự khác biệt với nghĩa một vị trí trong nhóm hoặc một xã hội. Điều đó do ý nghĩa của các địa vị mà chúng ta xác định một người nào đó trong những cấu trúc xã hội khác nhau.
;Quan điểm về địa vị xã hội
#''Quan điểm thứ nhất'', Địa vị xã hội giống như một vị trí (position) trong một cơ cấu không ngụ ý về trật tự hay thứ bậc - theo cách xác định này, về bản chất: ''địa vị đồng nghĩa với vị trí''.
#''Quan điểm thứ hai'', là quan điểm thể hiện sự nhấn mạnh khía cạnh xếp loại của địa vị và các nhóm địa vị.
 
===Vai trò xã hội===
51.048

lần sửa đổi