Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Mã wiki”

n
Đã lùi lại sửa đổi của MariaDB (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Powerover
n (Đã lùi lại sửa đổi của MariaDB (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Powerover)
{{Hợp nhất vào|Sửa đổi}}
=== 1.Khái niệm ===
 
=== ''1.1CÚ PHÁP:''[sửa | sửa mã nguồn] ===
{| class="wikitable"
|'''MSSV'''
|'''TenSV'''
|-
|1
|Nguyen
|-
|2
|Minh
|-
|3
|Nhi
|-
|4
|Quyen
|-
|5
|Tien
|-
|6
|Long
|-
|7
|Nhu
|}
 
==== 1.2 Lệnh SELECT có WHERE[sửa | sửa mã nguồn] ====
kết quả :
{| class="wikitable"
|'''MSSV'''
|'''TenSV'''
|-
|1
|Nguyen
|}
''Các toán tử thông dụng :''
{| class="wikitable"
|'''Kí hiệu'''
|'''Diễn giải'''
|-
|=
|So sánh bằng
|-
|>
|Lớn hơn
|-
|<
|Bé hơn
|-
|>=
|Lớn hơn hoặc bằng
|-
|<=
|Bé hơn hoặc bằng
|-
|< > hoặc !=
|Khác
|-
|Like
|So sánh theo biểu thức
|-
|in
|Trong một tập hợp nào đó
|}
kết quả : ta sẽ lấy ra được tên sinh viên bắt đầu bằng kí tự N
{| class="wikitable"
|'''MSSV'''
|'''TenSV'''
|'''Gioitinh'''
|'''Diachi'''
|'''Lop'''
|-
|1
|Nguyen
|Nam
|Can Tho
|httt
|-
|3
|Nhi
|Nu
|Bac Lieu
|cntp
|-
|7
|Nhu
|Nu
|Long An
|ddt
|}
các toán tử luận lý thông dụng: 
{| class="wikitable"
|'''Kí hiệu'''
|'''Diễn giải'''
|-
|AND
|Nếu cả hai mệnh đề đều đúng thì kết quả là đúng
|-
|OR
|Nếu một trong hai mệnh đề là đúng thì kết quả là đúng
|}
kết quả : lấy ra được tên sinh viên và địa chỉ với điều kiện là kí tự đầu tiên của tên là N và địa chỉ phải ở Can Tho
{| class="wikitable"
|'''TenSV'''
|'''Diachi'''
|-
|Nguyen
|Can Tho
|}
 
=== '''1.3 Lệnh SELECT có GROUP BY''' [sửa | sửa mã nguồn] ===
kết quả : Đếm được có bao nhiêu nam và nữ
{| class="wikitable"
|Nam
|4
|-
|Nu
|5
|}
<blockquote>kết quả : Đếm được có bao nhiêu nam và nữ có tên bắt đầu bằng kí tự Nkết quả:kết quả :kết quả :</blockquote>{{Hợp nhất vào|Sửa đổi}}
 
= Mã wiki cơ bản cho bài viết=