Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Thành Thang|Thương Cao Tổ Ất]] (ghi chép trong Giáp Cốt văn)
*[[Lưu Bang|Hán Cao Tổ]] (202 TCN-195 TCN) miếu hiệu chính thức là [[Thái Tổ]], do [[Sử ký]] chép thành Cao Tổ bản kỷ nên đời sau thường gọi là Hán Cao Tổ
*[[Lưu Bang|Hán Cao Tổ]]
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Tư Mã Ý|Tấn Cao Tổ]] (truy tôn)