Khác biệt giữa các bản “Hướng dẫn viên du lịch”

(Llevanloc "vo duyen" qua ghen ty a?)
*hướng dẫn viên từng chặng / địa phương (Local guide)
*hướng dẫn viên tại điểm (On-site guide)
*hướng dẫn viên di tích (heritage guide)
*hướng dẫn viên thành phố (City guide)
*hướng dẫn viên cộng tác viên (Step-on guide)