Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

n
Năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) ban hành Quyết định số 75/HĐBT ngày 19 tháng 09 năm 1981 về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột, trên cơ sở đó thành lập huyện Krông Ana với các xã Ea Bông, Ea Na, Ea Tiêu, Quảng Điền của thị xã Buôn Ma Thuột và các xã Hòa Hiệp, Ea Bhốk, Ea Ktur của huyện Krông Pắk cùng tỉnh đưa sang. Địa hình của huyện được chia thành hai cánh là cánh Nam và cánh Bắc, ranh giới hai cánh được tách bởi đèo [[Ea Bông]] đi lại trao đổi khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 644,85 km², dân số 48.453 người. Khi mới thành lập, huyện gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng không đồng bộ; nạn đói dịch bệnh xảy ra thường xuyên; an ninh trật tự phức tạp lực lượng [[FULRO|Fulrô]] hoạt động mạnh.
 
Khi mới thành lập, huyện có 7 xã: Ea Bhốk, Ea Bông, Ea Ktur, Ea Na, Ea Tiêu, Hòa Hiệp, Quảng Điền, trụ sở huyện lị đóng tại xã Ea Bông.
 
Ngày 6-3-1984, chia xã Ea Bông thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Ea Bông, xã Dur Kmăl và thị trấn Buôn Trấp; chia xã Quảng Điền thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Điền và xã Bình Hòa.
Người dùng vô danh