Khác biệt giữa các bản “Kinh tế học quốc tế”

n
Mục đích của các học thuyết kinh tế nói chung là ''[[dự báo]]'' và ''giải thích''. Học thuyết kinh tế được trừu tượng hóa từ các chi tiết của môi trường. Vì vậy cần phân tích sự kiện kinh tế nhằm mục đích tập trung một số biến số và các mối quan hệ mô tả những điểm quan trọng nhất trong dự báo và giải thích sự kiện.
 
Sự phát triển của các học thuyết thương mại từ [[thế kỷ 17]] tới đầu [[thế kỷ 20]]. Sự tiếp cận lịch sử này hữu ích không chỉ vì các quốc gia quan tâm tới lịch sử về các học thuyết [[thương mại quốc tế]], mà còn mở rộng cách tiếp cận kế thừa các khái niệm và học thuyết về thương mại quốc tế từ cổ điển đến hiện đại, từ lý luận đến thực tiễn. Có hai vấn đề đặt ra và là cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế học quốc tế là:<ref>[http://www.ctu.edu.vn/colleges/marxism/WEBKHOAMACLE/decuonglichsucachocthuyetkt.htm] ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ - ''Trang Website Trường Đại Học Cần Thơ''.</ref>
#''Điều gì là cơ sở cho thương mại? Thặng dư thu được từ thương mại như thế nào? Một quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế chỉ khi quốc gia đó thu được lợi ích từ thương mại, lợi ích thu được từ thương mại đã được hình thành ra như thế nào? Lợi ích đó lớn đến mức nào và chúng được phân bổ giữa các nước có tham gia thương mại như thế nào?''
#''Dòng hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng nào? Những hàng hóa nào được trao đổi, những hàng hóa nào được xuất khẩu, được nhập khẩu của một quốc gia?''