Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tứ phân”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| align="center" |Phân số
|-
| align="center" | 1/2
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| '''0.5'''
| '''0.2'''
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| align="center" | 1/2
|-
| align="center" | 1/3
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''3333... = '''0.'''{{overline|3}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''1111... = '''0.'''{{overline|1}}
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| align="center" | 1/3
|-
| align="center" | 1/4
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| '''0.25'''
| '''0.1'''
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| align="center" | 1/10
|-
| align="center" | 1/5
| align="center" | <span style="color:Green">'''5'''</span>
| '''0.2'''
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|03}}
| align="center" | <span style="color:Orange">'''11'''</span>
| align="center" | 1/11
|-
| align="center" | 1/6
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.1'''{{overline|6}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|2}}
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| align="center" | 1/12
|-
| align="center" | 1/7
| align="center" | <span style="color:Red">'''7'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|142857}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|021}}
| align="center" | <span style="color:Red">'''13'''</span>
| align="center" | 1/13
|-
| align="center" | 1/8
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| '''0.125'''
| '''0.02'''
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| align="center" | 1/20
|-
| align="center" | 1/9
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|1}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|013}}
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| align="center" | 1/21
|-
| align="center" | 1/10
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Green">'''5'''</span>
| '''0.1'''
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|12}}
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Orange">'''11'''</span>
| align="center" | 1/22
|-
| align="center" | 1/11
| align="center" | <span style="color:Orange">'''11'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|09}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|01131}}
| align="center" | <span style="color:Red">'''23'''</span>
| align="center" | 1/23
|-
| align="center" | 1/12
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.08'''{{overline|3}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|1}}
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Blue">'''3'''</span>
| align="center" | 1/30
|-
| align="center" | 1/13
| align="center" | <span style="color:Red">'''13'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|076923}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|010323}}
| align="center" | <span style="color:Red">'''31'''</span>
| align="center" | 1/31
|-
| align="center" | 1/14
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Red">'''7'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|714285}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|102}}
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>, <span style="color:Red">'''13'''</span>
| align="center" | 1/32
|-
| align="center" | 1/15
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>, <span style="color:Green">'''5'''</span>
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.0'''{{overline|6}}
| bgcolor=#c0c0c0 | '''0.'''{{overline|01}}
| align="center" | <span style="color:Blue">'''3'''</span>, <span style="color:Orange">'''11'''</span>
| align="center" | 1/33
|-
| align="center" | 1/16
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| '''0.0625'''
| '''0.01'''
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>
| align="center" | 1/100
|}|-
| align="center" | 1/2
| align="center" | <span style="color:Green">'''2'''</span>