Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Nội dung toàn văn của "''Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến''" đã được in trong ''[[Hồ Chí Minh toàn tập]]'', Tập 4, trang 480, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, [[Hà Nội]] [[1995]] như sau:
 
{{quotation|}}
Hỡi đồng bào toàn quốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />
Chúng ta phải đứng lên!<br />
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.<br />
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!<br />
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.<br />
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!<br />
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm <br />
Kháng chiến thắng lợi muôn năm
<br />
<br />
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946<br />
Hồ Chí Minh
:(''Bút tích lưu tại [[Bảo tàng Cách mạng Việt Nam]]'')
}}
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh