Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

** Phân tích – phân tích mục tiêu thiết kế hiện tại
** [[Nghiên cứu]] – khảo sát các giải pháp thiết kế tương tự trong cùng lĩnh vực hoặc chủ đề liên quan
** Đặc tả chi tiết – chỉ rõ các yêu cầu cho giải pháp thiết kế một sản phẩm<ref>Cross, N., 2006. T211 Design and Designing: Block 2, p. 99. Milton Keynes: The Open University.</ref> hoặc dịch vụ.
** Giải quyết vấn đề – khái niệm hoá và tư liệu hóa các giải pháp thiết kế
** Công bố – công bố các giải pháp thiết kế
** Tiến hành – đưa giải pháp thiết kế vào hoàn cảnh cụ thể
** Đánh giá và tổng kết – tổng hợp quá trình và kết quả, trong đó bao gồm phê bình có tính xây dựng và đề xuất cải tiến trong tương lai
* Tái thiết kế – lặp lại một vài hoặc tất cả các bước trong quy trình trình thiết kế (đã điều chỉnh) tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong, hoặc sau khi sản xuất.
Mỗi giai đoạn có nhiều cách làm tốt nhất (best practice) liên quan.<ref>Ullman, David G. (2009) The Mechanical Design Process, Mc Graw Hill, 4th edition {{ISBN|0-07-297574-1}}</ref>
 
214

lần sửa đổi