Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
== Các ngành thiết kế ==
{{Columns-list|1=* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1 [Cấu trúc hệ thống]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc_th%C3%B4ng_tin&action=edit&redlink=1 [Cấu trúc thông tin]]
* [[Kiến trúc]]
* [[Kiến trúc cảnh quan]]
* [[Mô hình hệ thống]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B4_h%C3%ACnh_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1 Mô hình hệ thống]
* [[Mỹ thuật ứng dụng]]
* [[Quản lý thiết kế]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1 Quản lý thiết kế]
* [[Thiết kế ánh sáng]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_%C3%A1nh_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1 Thiết kế ánh sáng]
* [[Thiết kế âm thanh]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_%C3%A2m_thanh&action=edit&redlink=1 Thiết kế âm thanh]
* [[Thiết kế cấu hình]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_c%E1%BA%A5u_h%C3%ACnh&action=edit&redlink=1 Thiết kế cấu hình]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c&action=edit&redlink=1 Thiết kế chiến lược]]
* [[Thiết kế công nghiệp]]
* [[Thiết kế dịch vụ]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_d%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5&action=edit&redlink=1 Thiết kế dịch vụ]
* [[Thiết kế đô thị]]
* [[Thiết kế đồ họa]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%93_h%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1 [Thiết kế đồ họa động]]
* [[Thiết kế game]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_game&action=edit&redlink=1 Thiết kế game]
* [[Thiết kế hệ thống]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng&action=edit&redlink=1 Thiết kế hệ thống]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_h%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn&action=edit&redlink=1 [Thiết kế hướng dẫn]]
* [[Thiết kế kết cấu]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_k%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u&action=edit&redlink=1 Thiết kế kết cấu]
* [[Thiết kế kỹ thuật]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1 Thiết kế kỹ thuật]
* [[Thiết kế mỹ thuật]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_m%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1 Thiết kế mỹ thuật]
* [[Thiết kế nội thất]]
* [[Thiết kế ô tô]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_%C3%B4_t%C3%B4&action=edit&redlink=1 Thiết kế ô tô]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_ph%C3%A2n_t%C3%ADch_kh%C3%B4ng_gian&action=edit&redlink=1 [Thiết kế phân tích không gian]]
* [[Thiết kế phần mềm]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_quy_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1 [Thiết kế quy trình]]
* [[Thiết kế sản phẩm]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1 Thiết kế sản phẩm]
* [[Thiết kế sinh học]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_sinh_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1 Thiết kế sinh học]
* [[Thiết kế tổ chức]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1 Thiết kế tổ chức]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_th%C3%B4ng_tin&action=edit&redlink=1 [Thiết kế thông tin]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_th%E1%BB%9Di_trang&action=edit&redlink=1 [Thiết kế thời trang]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_tr%E1%BA%A3i_nghi%E1%BB%87m&action=edit&redlink=1 [Thiết kế trải nghiệm]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_tr%E1%BA%A3i_nghi%E1%BB%87m_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_d%C3%B9ng&action=edit&redlink=1 [Thiết kế trải nghiệm người dùng]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1 Thiết kế truyền thông]]
* [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_tr%E1%BB%B1c_quan&action=edit&redlink=1 Thiết kế trực quan]]
* [[Thiết kế tương tác]]
* [[Thiết kế website]]