Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trăng non (phim)”

(Dạo này phim hết HOT rrrồồồồồồồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?????????????)
 
== Diễn viên ==
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=24
|tháng=11
|năm=2010
|1 = Tiếng Anh
}}
<div style="clear:both; width:100%">
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Người dùng vô danh