Khác biệt giữa các bản “Phản neutron”

Trang mới: “Phản neutron là phản hạt của neutron có số Baryon bằng nhưng ngược dấu với neutron.”
(Trang mới: “Phản neutron là phản hạt của neutron có số Baryon bằng nhưng ngược dấu với neutron.”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh