Khác biệt giữa các bản “Hướng dẫn viên du lịch”

không có tóm lược sửa đổi
*hướng dẫn viên từng chặng / địa phương (Local guide)
*hướng dẫn viên tại điểm (On-site guide)
*hướng dẫn viên di tích (heritage guide)
*hướng dẫn viên thành phố (City guide)
*hướng dẫn viên cộng tác viên (Step-on guide)
Người dùng vô danh