Khác biệt giữa các bản “Tống Lý Tông”

Đầu năm [[1264]], Giả Tự Đạo lại thi hành chế độ hạn điền, có nghĩa là giới hạn đất ruộng của quan lại quý tộc và cả bình dân để có nhiều lương thực nuôi quân. Lý Tông chuẩn y và sai người đến thu mua công điền, mỗi mẫu giảm 40 quan tiền. [[Mưu Tử Tài]] lấy cớ dân oán xin bãi, Lý Tông không nghe và lệnh Lưu Lương Quý, Trần San thu mua công điền. Lý Tông muốn bắt đầu từ Kinh Đông và chờ thu hoạch xong hẵng thu mua. Tự Đạo làm mình làm mẩy đòi phải thu từ Chiết Tây là nơi ruộng đất đáng ngàn vàng, Lý Tông chuẩn y. Vinh vương [[Triệu Dữ Nhuế]] bán 1000 mẫu, [[Triệu Lập Khuê]] cũng phải bán. [[Lưu Lương Quý]] còn ép những ai có hơn 200 mẫu thì phải bán 2/3. Không đủ tiền trả thì viết giấy nợ, mà giấy nợ của triều đình thì chẳng ai dám đòi cả, thế là dân tình ta thán khắp nơi.
 
Lúc này Lý Tông thánh thể bất an, hạ chiếu tìm danh y chữa bệnh, ai chữa khỏi thì bổ làm quan, tiền 10 vạn ruộng 500; nhưng không có ai đến. Ngày Ất Sửu tháng 10 ÂL ([[24 tháng 11]]), phát bệnh. Ngày Đinh Mão ([[26 tháng 11]]) đế băng, thọ 61 tuổi<ref name="TTTTG176" /><ref>''[[Tống sử]]'', [[:zh:s:宋史/卷045|quyển 45]]</ref>. Đế ở ngôi 40 năm, sắc dục quá độ, không lo chánh sự. Để cho gian thần Sử Di Viễn, Đinh Đại Toàn, Giả Tự Đạo thao túng; bên ngoài thì Mông Cổ uy hiếp; Tống triều diệt vong đến đó chỉ còn là trong sớm tối. Hoàng thái tử [[Triệu]] nối ngôi, tức là Tống Độ Tông.
 
== Danh sách Tể tướng thời Lý Tông: ==
 
==== Con nuôi ====
* [[Tống Độ Tông|Triệu Mạnh Khải]] (趙孟启), con của ''Phúc vương'' [[Triệu Dữ Nhuế]] (福王赵与芮) và ''Tề Quốc phu nhân'' [[Hoàng Định Hỉ]] (齊國夫人黄定喜), sau khi lên ngôi lấy hiệu [[Tống Độ Tông]]
 
== Tham khảo ==