Khác biệt giữa các bản “Những vị thần trong Tôn giáo Ai Cập cổ đại”

Trang mới: “'''Tôn giáo Ai Cập cổ đại''' là một tôn giáo đa thần. Nhưng những vị thần phụ chỉ là hỗ trợ cho những thần chính v…”
(Trang mới: “'''Tôn giáo Ai Cập cổ đại''' là một tôn giáo đa thần. Nhưng những vị thần phụ chỉ là hỗ trợ cho những thần chính v…”)
(Không có sự khác biệt)
17

lần sửa đổi