Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi
#Ông [[Doãn Thế Cường]] đạt tỷ lệ 92,49% số phiếu hợp lệ
#Bà [[ÐàoĐào Thị Xuân Lan]] đạt tỷ lệ 88,19% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 3, gồm Huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm và huyện Mỹ Hào
#Ông [[Nguyễn Văn Thịnh (chính trị gia)|Nguyễn Văn Thịnh]] đạt tỷ lệ 74,99% số phiếu hợp lệ