Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Triệu Vũ Vương|Nam Việt Vũ Đế]] (xưng đế một thời gian rồi đổi lại hiệu là Vũ Vương)
* [[Sô Dư Thiện|Đông Việt Vũ Đế]]
* [[Hán Vũ Đế]] (thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
* [[Hán Quang Vũ Đế]]
* [[Tào Tháo|Ngụy Vũ Đế]]