Khác biệt giữa các bản “Asunción”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Nhiệt độ]] cao trung bình là 29,4 °C và thấp trung bình là 24 °C.
 
{{Weather box|location = Asunción (1971–2000)
|location = Asunción
|single line = Yes
|metric first = Yes
|single line = Yes
|Jan record high C = 40.48
|Feb record high C = 39.6
|Mar record high C = 39.56
|Apr record high C = 36.4
|May record high C = 3334.4
|Jun record high C = 3233.35
|Jul record high C = 34.07
|Aug record high C = 3537.4
|Sep record high C = 3839.56
|Oct record high C = 3941.28
|Nov record high C = 40.2
|Dec record high C = 41.7
|year record high C = 41.78
|Jan high C = 33.15
|Feb high C = 32.6
|Mar high C = 31.56
|Apr high C = 28.14
|May high C = 2425.90
|Jun high C = 2223.61
|Jul high C = 23.42
|Aug high C = 24.28
|Sep high C = 26.14
|Oct high C = 2829.92
|Nov high C = 30.67
|Dec high C = 32.23
|year high C = 28.24
|Jan mean C = 2728.52
|Feb mean C = 2627.95
|Mar mean C = 2526.95
|Apr mean C = 2223.85
|May mean C = 1920.84
|Jun mean C = 1718.65
|Jul mean C = 1718.92
|Aug mean C = 1819.6
|Sep mean C = 2021.52
|Oct mean C = 23.29
|Nov mean C = 2425.94
|Dec mean C = 2627.51
|yearJan meanlow C = 22.78
|JanFeb low C = 22.73
|FebMar low C = 2221.43
|MarApr low C = 2118.46
|AprMay low C = 1815.7
|MayJun low C = 1613.08
|JunJul low C = 13.51
|JulAug low C = 1314.73
|Aug low C = 14.2
|Sep low C = 15.9
|Oct low C = 18.36
|Nov low C = 20.01
|Dec low C = 21.68
|year low C = 18.2
|Jan record low C = 12.4
|Feb record low C = 12.5
|Mar record low C = 109.24
|Apr record low C = 86.08
|May record low C = 2.6
|Jun record low C = 0-1.62
|Jul record low C = -0.6
|Aug record low C = 0.0
|Sep record low C = 3.6
|Oct record low C = 7.0
|Nov record low C = 8.8
|Dec record low C = 10.80
|year record low C = -01.62
|precipitationrain colour = green
|Jan precipitationrain mm = 158147.2
|Feb precipitationrain mm = 122129.02
|Mar precipitationrain mm = 114117.6 9
|Apr precipitationrain mm = 156166.90
|May precipitationrain mm = 110113.43
|Jun precipitationrain mm = 7282.24
|Jul precipitationrain mm = 4239.34
|Aug precipitationrain mm = 7772.26
|Sep precipitationrain mm = 7887.67
|Oct precipitationrain mm = 115130.78
|Nov precipitationrain mm = 152164.64
|Dec precipitationrain mm = 132150.3
|Jan precipitation days = 7
|Feb precipitation days = 5
|Mar precipitation days = 5
|Apr precipitation days = 5
|May precipitation days = 5
|Jun precipitation days = 5
|Jul precipitation days = 3
|Aug precipitation days = 4
|Sep precipitation days = 4
|Oct precipitation days = 6
|Nov precipitation days = 6
|Dec precipitation days = 6
|Jan humidity = 68
|Feb humidity = 71
|Dec humidity = 68
|year humidity = 70
|Jan sunprecipitation days = 2768
|Feb sunprecipitation days = 2467
|Mar sunprecipitation days = 2547
|Apr sunprecipitation days = 2288
|JanMay precipitation days = 7
|MarJun precipitation days = 57
|AprJul precipitation days = 54
|FebAug precipitation days = 5
|MaySep precipitation days = 56
|JunOct precipitation days = 58
|JulNov precipitation days = 38
|AugDec precipitation days = 48
|Jan sun = 266
|Feb sun = 236
|Mar sun = 228
|Apr sun = 218
|May sun = 205
|Jun sun = 165
|Nov sun = 270
|Dec sun = 295
|source 1 = NOAAWorld Meteorological Organization<ref name= NOAAWN>{{chú thíchcite web
|url=http://worldweather.wmo.int/138/c00292.htm
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REGIII/PY/86218.TXT
|title= World Weather Information Service - Asuncion
| title = Asunción Climate Normals 1961–1990
| publisher = [[National Oceanic andWorld AtmosphericMeteorological Administration]]Organization
|accessdate=November 8, 2012
| language = Tiếng Anh}}</ref>
| accessdate = ngày 25 tháng 1 năm 2015}}</ref>
|date=March 2012
|source 2 = [[Viện Khí tượng Đan Mạch]] (giờ nắng)<ref name=DMI>{{chú thích web
| last1 = Cappelen
| first1 = John
| last2 = Jensen
| first2 = Jens
| archiveurl = http://web.archive.org/web/20130427173827/http://www.dmi.dk/dmi/tr01-17.pdf
| archivedate = ngày 27 tháng 4 năm 2013
| url = http://www.dmi.dk/dmi/tr01-17.pdf
| work = Climate Data for Selected Stations (1931-1960)
| title = Paraguay - Asuncion
| page = 208
| publisher = Danish Meteorological Institute
| language = Tiếng Đan Mạch
| accessdate = ngày 27 tháng 12 năm 2012}}</ref>
|date=January 2015
}}