Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

# ''Gia Quốc Công'' [[Vũ Văn Mật]] cai trị 1557 - ?
# ''Nhân Quận Công'' [[Vũ Công Kỷ]] cai trị ? - ?
# ''Hòa Quận Công'' hoặc ''Hòa Thắng Hầu'' [[Vũ Đức Cung]], [[thụy hiệu|thụy]]: ''Long Bình Vương '', cai trị ? - ?
# ''Thuần Quận Công'', ''Thụy Quận Công'' hoặc ''Tông Quận Công'' [[Vũ Công Ứng]], [[thụy hiệu|thụy]]: ''Long Bình Vương '', cai trị ? - 1669
# ''Khoan Quận Công'' [[Vũ Công Tuấn]], hiệu: ''Tiêu Giao Cương Vương'', tại vị: 1669 - 1699
 
Sử không chép rõ niên đại trấn trị của từng chúa Bầu. Về tổng thể, sự hưng vong của các chúa Bầu cũng gần như sự hưng vong của sự nghiệp các vua nhà Mạc. [[Nhà Mạc]] nổi lên thì các chúa Bầu cũng bắt đầu hùng cứ Tuyên Quang. Sau này khi họ Mạc tàn lụi, không còn chỗ ở [[Cao Bằng]] thì các chúa Bầu cũng suy yếu hẳn và chấm dứt. Đặc điểm chính của các chúa Bầu là dựa vào rừng núi hiểm trở phía Tây Bắc để cát cứ, không thần phục chính quyền ở Thăng Long khi chính quyền này bị chi phối bởi những cuộc chiến khác lớn hơn, không thể dốc toàn lực vào Tuyên Quang.