Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

''Nào có xá chi đâu ngày trở về''
 
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
:''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
:''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng''
:''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng''
:''Cùng Vệ quốc quân''
:
:''Ra đi ra đi theo hồn sông núi''
:''Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi''
:''Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay''
:''Đoàn vệ quân Việt Nam có hay''
:''Ngày xưa biết bao vị hùng anh''
:''Quyết vì non sông ra tay bao lần''
:''Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao''
:''Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân''
 
:''ĐoànRa Vệđi quốcra quânđi mộtthà lầnchết rachớ đilui''
 
:''Dù có gian nguy nhưng lòng không nề''
:''RaCờ đibay raphất điphới bảongời tồnmàu sôngLạc núiHồng''
 
:''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
:''CờKèn bayreo phấtvang phớitiếng ngờigọi màudòng Lạc Hồng''
 
:''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
:''Cùng Vệ quốc quân''
 
:''Ra đi ra đi theo hồn sông núi''
 
:''Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi''
 
:''Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay''
 
:''Đoàn vệ quân Việt Nam có hay''
 
:''Ngày xưa biết bao vị hùng anh''
 
:''Quyết vì non sông ra tay bao lần''
 
:''Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao''
 
:''Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân''
 
''Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi''
 
:''Dù có gian nguy nhưng lòng không nề''
 
:''Ra đi ra đi thàbảo chếttồn chớsông luinúi''
 
:''Ra đi ra đi thà chết chớ lui''
 
:''Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng''
 
:''Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng''
 
:''Cùng Vệ quốc quân''
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh