Khác biệt giữa các bản “Danh sách Công sứ Pháp tại Đông Dương”

Reflinks: Converting bare references
(xóa các nguồn tự xuất bản)
(Reflinks: Converting bare references)
Mãi đến Hòa ước Harmand 1883, chức "công sứ" chính thức được thiết lập đầu tiên ở các tỉnh Bắc Kỳ (theo điều khoản số 12,14, 16, 18 của bản Hiệp ước). Các điều khoản này quy định chức năng của viên Công sứ như sau: ''Về mặt hành chính, Công sứ Pháp chỉ kiểm soát các công việc cai trị của quan lại hàng tỉnh người việt chứ không trực tiếp cai trị; khi thấy viên quan người việt nào có thái độ chống đối lại người Pháp thì Công sứ có quyền đề nghị triều đình Huế cho thuyên chuyển viên quan đó đi nơi khác, và triều đình Huế không được từ chối nhưng đến Hiệp ước 6.6.1884 thì: Công sứ không chỉ có quyền đề nghị thuyên chuyển, mà còn có quyền buộc triều đình Huế phải cách chức viên quan đó. Về mặt tài chính, Công sứ phụ trách và kiểm soát việc thu thuế và sử dụng tiền thuế thu được. Về mặt tư pháp, Công sứ chịu trách nhiệm xét xử các vụ dân sự, thương mại, tiểu hình sự, xảy ra giữa người Âu với người Âu, người Âu với người Việt hoặc người châu Á, giữa người việt với người châu Á''.
 
Đối với các tỉnh ở Trung Kỳ, chức Công sứ đầu tỉnh được thiết lập theo Quy ước ngày 30.7.1885. Chức năng của Công sứ đầu tỉnh ở Trung Kỳ trong thời điểm này không được xác định cụ thể như đối với Bắc Kỳ. Tuy nhiên, qua Hiệp ước 25.8.1883, ta thấy Công sứ là người nắm các vấn đề thuộc về thương chính và công chính trong tỉnh; còn các quan lại người Việt ở cấp tỉnh vẫn được tiếp tục “''cai trị như trước không phải chịu một sự kiểm soát nào của nước Pháp”''<ref>[http://kmacle.duytan.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/101/800/bo-may-cai-tri-cua-thuc-dan-phap-o-bac-ky-va-trung-ky Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Bắc kỳ và Trung kỳ - Tài liệu học tập - Khoa lý luận chính trị - Đại học Duy Tân<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
Ngày 20/12/1899, Toàn quyền Đông Dương đổi các "hạt" thành "tỉnh" (province), lúc đó chức Tham biện được đổi thành "Chủ tỉnh" (chef de province)
==Liên kết ngoài==
# [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57741021/f409.image Niên giám các viên quan Pháp ở Đông Dương (1900 - 1920) tiếng Pháp]
# [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041001/f319.image.r=Province%20de%20Giadinh.langEN Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] | 1911 | Gallica]
#[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5701526z/f166.image.r=Maire%20de%20la%20ville%20de%20Cholon.langEN Annuaire administratif de l'Indochine | 1926 | Gallica]
# [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57732393/f84.image.r=Saigon%20administratif.langEN Annuaire de la Cochinchine française... | 1885 | Gallica]
# [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m/f126.image.r=Saigon%20administratif.langEN Annuaire de la Cochinchine française... | 1870 | Gallica]
 
[[Thể loại:Pháp thuộc]]