Khác biệt giữa các bản “Cơ sở (đại số tuyến tính)”

được gọi là công thức đổi cơ sở.
 
==Cơ sở chính tắc==
==Ví dụ==
{(1,0,0), (0,1,0),(0,0,1)} là cơ sở củaTrong không gian vectơ <math>\R^3n</math>, hệ gồm ''n'' vectơ đơn vị:
:<math>\begin{matrix} (1 & 0 & \cdot & 0) \\
(0 & 1 & \cdot & 0) \\
(. & . & \cdot & .) \\
(0 & 0 & \cdot & 1) \end{matrix}</math>
lập thành một cơ sở gọi là cơ sở chính tắc của <math>\mathbb R^n</math>.
 
==Ví dụ==:
:{(1,0,0), (0,1,0),(0,0,1)} là cơ sở chính tắc của không gian vectơ <math>\R^3</math>
 
==Xem thêm==