Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nam Phi”

không có tóm lược sửa đổi
| Tên chính = Cộng hoà Nam Phi<br />Republic of South Africa
| Tên bản ngữ =
{{collapsible list
{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt;font-weight:normal;
|titlestyle = background:transparent; font-size:9pt;
| rowclass1 = mergedrow | label1 = [[Afrikaans]]: | data1 = {{lang|af|Republiek van Suid-Afrika}}
|title = {{resize|9pt|''10 tên chính thức khác:''}}
| rowclass2 = mergedrow | label2 = [[Tiếng Bắc Sotho]]: | data2 = {{lang|nso|Repabliki ya Afrika-Borwa}}
|{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:9pt;font-weight:normal;
| rowclass3 = mergedrow | label3 = [[Tiếng Sotho]]: | data3 = {{lang|st|Rephaboliki ya Afrika Borwa}}
| rowclass4rowclass1 = mergedrow | label4label1 = [[Tiếng Nam Ndebele Afrikaans]]: | data4data1 = {{lang|nraf|iRiphablikiRepubliek yeSewulavan Suid-Afrika}}
| rowclass5rowclass2 = mergedrow | label5label2 = [[Tiếng SwaziBắc Sotho]]: | data5data2 = {{lang|ssnso|iRiphabhulikhiRepabliki yeNingizimuya Afrika-Borwa}}
| rowclass6rowclass3 = mergedrow | label6label3 = [[Tiếng TsongaSotho]]: | data6data3 = {{lang|tsst|RiphablikiRephaboliki raya Afrika DzongaBorwa}}
| rowclass7rowclass4 = mergedrow | label7label4 = [[Tiếng TswanaNam Ndebele ]]: | data7data4 = {{lang|tnnr|Rephaboliki yaiRiphabliki AforikayeSewula BorwaAfrika}}
| rowclass8rowclass5 = mergedrow | label8label5 = [[Tiếng VendaSwazi]]: | data8data5 = {{lang|vess|Riphabuḽiki yaiRiphabhulikhi AfurikayeNingizimu TshipembeAfrika}}
| rowclass9rowclass6 = mergedrow | label9label6 = [[Tiếng XhosaTsonga]]: | data9data6 = {{lang|xhts|iRiphablikiRiphabliki yomZantsira Afrika Dzonga}}
| rowclass10rowclass7 = mergedrow | label10label7 = [[Tiếng ZuluTswana]]: | data10data7 = {{lang|zutn|iRiphabhulikiRephaboliki ya yaseNingizimuAforika AfrikaBorwa}}
| rowclass3rowclass8 = mergedrow | label3label8 = [[Tiếng SothoVenda]]: | data3data8 = {{lang|stve|RephabolikiRiphabuḽiki ya AfrikaAfurika BorwaTshipembe}}
}}
| rowclass1rowclass9 = mergedrow | label1label9 = [[AfrikaansTiếng Xhosa]]: | data1data9 = {{lang|afxh|RepubliekiRiphabliki vanyomZantsi Suid-Afrika}}
| rowclass2rowclass10 = mergedrow | label2label10 = [[Tiếng Bắc SothoZulu]]: | data2data10 = {{lang|nsozu|RepablikiiRiphabhuliki yayaseNingizimu Afrika-Borwa}}
}}
}}
| Tên thường = Nam Phi
| Tên ngắn = South Africa