Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
* [[Tổ bầu cử Việt Nam|Tổ bầu cử]]
----
* [[Tổng tuyển cử]]: [[Tổng tuyểnBầu cử Quốc hội Việt Nam 1946khóa I|1946]], [[Tổng tuyểnBầu cử Quốc hội Việt Nam 1976khóa VI|1976]]
* [[Quốc hội]]: [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1960khóa II|1960]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1964khóa III|1964]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1971khóa IV|1971]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1975khóa V|1975]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1981khóa VII|1981]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1987khóa VIII|1987]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1992khóa IX|1992]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1997khóa X|1997]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2002khóa XI|2002]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2007khóa XII|2007]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2011khóa XIII|2011]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIV|2016]]
----
* [[Bầu cử Hội đồng Nhân dân Việt Nam|Bầu cử Hội đồng Nhân dân]]