Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

Xin đừng biến Wikipedia thành cái kho thông tin tạp nham, không nguồn gốc bởi những người thích sáng tác ra lịch sử hoặc muốn tiểu thuyết hóa lịch sử.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Xin đừng biến Wikipedia thành cái kho thông tin tạp nham, không nguồn gốc bởi những người thích sáng tác ra lịch sử hoặc muốn tiểu thuyết hóa lịch sử.)
* ''[[Tư trị thông giám]]'', các quyển [[:zh:s:資治通鑑/卷183|183]], [[:zh:s:資治通鑑/卷185|185]], [[:zh:s:資治通鑑/卷186|186]], [[:zh:s:資治通鑑/卷187|187]].
 
{{Tùy Đường thập bát hảo hán}}
{{Tùy mạt Đường sơ}}
 
Người dùng vô danh