Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

 
* Hồng y Linh mục: là các vị đứng đầu các giáo phận khác trên toàn thế giới.<ref name=cgvdt/>
* Hồng y Phó tế: là các vị đứng đầu một cơ quan của [[Tòa Thánh]].<Ref name=cgvdt/> Bậc Hồng y Phó tế cũng có thể chuyển sang bậc Hồng y Linh mục khi đã ở bậc Hồng y Phó tế 10 năm.<Ref name=cg>[http://conggiao.info/tim-hieu-hong-y-doan-cua-giao-hoi-cong-giao-hong-y-la-ai-d-26294 Tìm hiều Hồng Y Đoàn của Giáo hội Công giáo: Hồng Y là ai?]</ref> Tuy nhiên, một khi đã chuyển lên bậc Hồng y Linh mục thì phải đổi cả tước hiệu nhà thờ chính tòa và dĩ nhiên là có quyền ưu tiên trên các Hồng y Linh mục cụ thể là được bổ nhiệm làm Hồng y sau mình.
 
== Nhiệm vụ và quyền hạn ==