Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thân thế ==
Trình Giảo Kim xuất thân là người Tế Châu, trong gia đình võ tướng thế gia. Tằng tổ phụCụ là Trình Hưng, làm Tư mã Duyện Châu thời Bắc Tề. Tổ phụÔng là Trình Triết, làm Tư mã Tấn Châu thời Bắc Tề. Phụ thânCha là Trình Lâu, cũng làm nối nghiệp quan quan, sau được truy tặng hàm Doanh Châu Thứ sử Doanh Châu.
 
Trình Giảo Kim từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc (một loại giáo dài) rất thiện nghệ.
Trình Giảo Kim từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi kỵ mã và sử dụng giáo dài rất thiện nghệ. Năm 610, thời [[Tùy Dạng đế]], đạo tặc nổi lên, Trình Giảo Kim chiêu mộ khoảng 100 người, lập đội vũ trang bảo vệ làng xóm. Sau ông gia nhập Ngõa Cương quân, được [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] trọng dụng, cho giữ chức Phiêu kỵ. Năm 618, Lý Mật và [[Vương Thế Sung]] quyết chiến. Ông cùng [[Bùi Hành Nghiễm]] được Lý Mật phái dẫn quân đi tăng viện cho [[Đan Hùng Tín]] nhưng bị quân của Vương Thế Sung đánh bại. Trình Giảo Kim bị truy binh dùng giáo dài đâm bị thương, nhưng ông vẫn đánh bại truy binh để trốn thoát. Khi Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật, đã thu nhận Trình Giảo Kim, phong làm Tướng quân, đối đãi rất hậu. Tuy nhiên, đến năm 619, vì nhận thấy Vương Thế Sung là người gian trá, Trình Giảo Kim cùng với bọn [[Tần Thúc Bảo]], [[Ngô Hắc Thát]], [[Ngưu Tiến Đạt]]... cả thảy 10 người bỏ đi theo về với nhà Đường. Ông được đưa về phủ Tần vương, giữ chức Tả tam thống quân. Từ đó, ông theo Tần vương [[Lý Thế Dân]], lần lượt đánh bại [[Tống Kim Cương]], [[Đậu Kiến Đức]], Vương Thế Sung... lập được nhiều công trạng, được phong làm Túc quốc công.
 
== Phản Tùy ==
Năm 610, thời [[Tùy Dạng đế]], các cuộc nổi dậy nổi lên, Trình Giảo Kim chiêu mộ khoảng 100 người, lập đội vũ trang bảo vệ làng xóm. Sau ông gia nhập Ngõa Cương quân, được [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] trọng dụng, cho giữ chức Phiêu kỵ.
 
Năm 618, Lý Mật và [[Vương Thế Sung]] quyết chiến. Ông cùng [[Bùi Hành Nghiễm]] được Lý Mật phái dẫn quân đi tăng viện cho [[Thiện Hùng Tín]] nhưng bị quân của Vương Thế Sung đánh bại. Trình Giảo Kim bị truy binh dùng giáo dài đâm bị thương, nhưng ông vẫn đánh bại truy binh để trốn thoát.
 
Khi Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật, đã thu nhận Trình Giảo Kim, phong làm tướng quân, đối đãi rất hậu.
 
Tuy nhiên, đến năm 619, lấy cớ Vương Thế Sung làm người gian trá, Trình Giảo Kim cùng với [[Tần Thúc Bảo]], [[Ngô Hắc Thát]], [[Ngưu Tiến Đạt]]... cả thảy 10 người bỏ đi theo về với nhà Đường.
 
Về Đường, Giảo Kim được đưa về phủ Tần vương, giữ chức Tả tam thống quân. Từ đó, ông theo Tần vương [[Lý Thế Dân]], lần lượt đánh bại [[Tống Kim Cương]], [[Đậu Kiến Đức]], Vương Thế Sung... lập được nhiều công trạng, được phong làm Túc quốc công.
 
== Phò trợ Tần vương lên ngôi ==
Người dùng vô danh