Khác biệt giữa các bản “Chu vi hình tròn”

* '''r''' là [[bán kính]] hình tròn.
 
==Quan hệ với 3,14Pi==
{{wide image|Pi-unrolled-720.gif|250 px|Số Pi (pi)}}
Chu vi của [[hình tròn]] liên quan với [[Pi]]. Giá trị của [[Pi]] là 3,141592653589793.... (xem [[Pi]]), được quy ước với giá trị gần đúng là 3,14.<ref name="nxbgd"/> [[Pi]] được định nghĩa là tỷ lệ của chu vi <math> C </math>.