Khác biệt giữa các bản “Ngô phu nhân (Tôn Kiên)”

Năm Kiến An thứ 5 ([[200]]), [[Tôn Sách]] đột ngột qua đời. Con thứ hai của Ngô phu nhân là [[Tôn Quyền]] lên nối nghiệp anh. Trong khi Tào Tháo chinh phục phía bắc thì Tôn Quyền nhiều năm chinh chiến với Lưu Biểu ở Kinh châu, vừa để mở bờ cõi sang phía tây, vừa để báo thù cho cái chết của Tôn Kiên khi tham chiến với [[Lưu Biểu]].
 
Ngô phu nhân qua đời trước [[trận Xích Bích]]. Sử sách có những cách nói khác nhau, dẫn tới suy luận thời điểm này có thể là năm [[202]] (Kiến An thứ 7) hoặc [[207]] (Kiến An thứ 12)<ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 1, tr 409</ref>. Sau này [[Tôn Quyền]] xưng đế (229) đã truy tôn bà là '''Vũ Liệt hoàng hậu''' (武烈皇后).
 
Sau này [[Tôn Quyền]] xưng đế ([[229]]) đã truy tôn bà là '''Vũ Liệt hoàng hậu''' (武烈皇后), hợp táng cùng Tôn Kiên ở [[Cao lăng]] (高陵).
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==