Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Mandelbrot Con.png”

Ảnh Mandelbrot con tính với chương trình Manjira (マンジラ) dùng tập màu ''vũ trường'' cho áp phích khổ A3 chất lượng cao. 2014.09.17 09:50
(Ảnh Mandelbrot con tính với chương trình Manjira (マンジラ) dùng tập màu ''vũ trường'' cho áp phích khổ A3 chất lượng cao. 2014.09.17 09:50)
 
(Không có sự khác biệt)
380

lần sửa đổi