Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Thị Liên”

 
:''Thượng ngôn, chí đức truy sùng, cổ đạo bỉnh tôn thân chi điển; đại danh quang thụ, di kinh thùy luận soạn chi văn. Cố khang nhân dật tụng vu sinh dân, nhi tề mị đằng phương vu thanh miếu.
:''Khâm duy: hoàngHoàng tỉ Nhân Cung Đoan Tĩnh Trinh Thục Vũ Hoàng chính hậu ngọc điện hạ, khôn nguyên xưng chí, hằng đức nghi trinh. Tạo chu tường 㝎 vu hà lương, hiệp ngũ bách tái hưng vương chi vận; lai vũ cần thi vu kinh thất, tuyên nhị thập niên trị nội chi du. Y tư cơ hóa vu túc ung, trất mộc tương gian vu kỳ 㝎. Chung thụy ứng nhi thiên thân tích khánh, khải địch tuy cửu miếu chi hưu; tuy âm hòa nhi đế ất 𨤲 tần, u nhàn nghiễm lục cung chi phạm. Ý thước vĩnh chương vu đồng quản, quang phương cửu bí vu toàn đình. Hỗn hoàng di lụy thọ kim đằng, hoàng khảo trọng huy du chi cảm; 茐 úc huyền đường phù ngọc xích, trùng linh tăng thu tử chi bi. Vĩnh ngôn di khí chi chỉ thừa, truy niệm từ văn chi yểu ải. Gian đại hoạch ngưng tuấn mệnh, duy tại thiên tương hữu chi thuần; sùng huy nguyện hiến hồng xưng, cái suất thổ hu kỳ chi khẩn. Nãi tuân mưu vu thiêm nghị, hàm tán thuật vu lễ nghi. Hoằng quang hậu tái vô cương, khánh lí trường miên vu qua điệt; động chúc hiếu tư bất quỹ, đức hinh khác đối vu hôn 𤌾. Phụng dương di thiết nhụ hoài, ân tiến tái kê 彜 điển.
:''Cẩn thượng tôn hào viết '''Nhân Cung Đoan Tĩnh Trinh Thục Nhu Thuần Vũ Hoàng chính hậu'''. Phục vọng hiển lâm quang đại, giới tấn chính trung, tiên du yểu miểu ngũ vân đoan; tưởng ý mỹ phô, thư chi mạc khánh, thánh thụy chiêu minh thiên tái hạ. Nguyện thanh linh hưởng bảo vu vô cùng, tiểu tử bất thắng ngưỡng mộ phàn luyến chi chí, cẩn phụng sách tấu tiến dĩ văn."''<ref>Nguyên văn: 上言,至德追崇,古道炳尊親之典;大名光受,遺經垂論譔之文。故康禋溢頌於生民,而齊媚騰芳於清廟。欽惟皇妣仁恭端靜貞淑武皇正后玉殿下,坤元稱至,恒德宜貞。造舟祥㝎於河梁,協五百載興王之運;來宇勤施於京室,宣二十年治內之猷。衣私基化於肅雍,櫛沐襄艱於耆㝎。螽瑞應而天申錫慶,啟迪綏九廟之休;睢音和而帝乙𨤲嬪,幽閑儼六宮之範。懿鑠永彰於彤管,光芳久閟於璇庭。焜煌遺誄壽金滕,皇考重褘褕之感;茐鬱玄堂符玉尺,沖齡增楸梓之悲。永言彝器之祇承,追念慈聞之杳隘。艱大獲凝駿命,惟在天相佑之純;崇徽願獻鴻稱,蓋率土籲祈之懇。乃詢謀於僉議,咸讚述於禮儀。弘光厚載無疆,慶履長緜於瓜瓞;洞屬孝思不匱,德馨恪對於焄𤌾。奉敭彌切孺懷,殷薦載稽彜典。謹上尊號曰仁恭端靜貞淑柔純武皇正后。伏望顯臨光大,介晉正中,僊遊杳渺五雲端;想懿美鋪,舒之莫罄,聖諡昭明千載下。願聲靈饗保於無窮,小子不勝仰慕攀戀之至,謹奉冊奏進以聞。</ref>