Khác biệt giữa các bản “Ý Tử”

==Danh sách==
*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Đại phu [[Thế Thúc Thân|Thái Thúc Ý tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Khanh đại phu [[Bắc Cung Quát|Bắc Cung Ý tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Trọng tôn Hà Kị|Mạnh Ý tử]]