Khác biệt giữa các bản “Chiêu tử”

* [[Xuân Thu]] [[Tề (nước)|Tề quốc]] Đại phu [[Cao Trương|Cao Chiêu tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Quý tộc [[Tôn Đàm|Tôn Chiêu tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Công tử [[Cơ Dĩnh|Nam Chiêu tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Đại phu [[Thạch Đồi|Thạch Chiêu tử]]
* [[Chiến Quốc]] [[Tần (nước)|Tần quốc]] Thái tử [[Tần Chiêu tử]] (truy tôn, chưa từng làm vua)