Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tôn giáo Ai Cập cổ đại”

không có tóm lược sửa đổi
 
| group2 = [[Những vị thần trong Tôn giáo Ai Cập cổ đại|Các vị thần]]
| list2 = [[Ammit]]{{·}} [[Amentet]]{{·}} [[Amun]]{{·}} [[Amunet]]{{·}}[[Anubis]]{{·}} [[Anhur]]{{·}} [[Anuket]]{{·}}[[Anput]]{{·}}
| list2 = [[Ammit]]{{·}}[[Amun]]{{·}}[[Amunet]]{{·}}[[Anput]]{{·}}[[Anubis]]{{·}}[[Anuket]]{{·}}[[Apep]]{{·}}[[Apis (thần thoại Ai Cập)|Apis]]{{·}}[[Aten]]{{·}}[[Atum]]{{·}}[[Bastet]]{{·}}[[Bat (thần)|Bat]]{{·}}[[Bes]]{{·}}[[Bốn người con của Horus]]{{·}}[[Geb]]{{·}}[[Hapy]]{{·}}[[Hathor]]{{·}}[[Heka (thần)|Heka]]{{·}}[[Heqet]]{{·}}[[Horus]]{{·}}[[Isis]]{{·}}[[Khepri]]{{·}}[[Khnum]]{{·}}[[Khonsu]]{{·}}[[Kuk]]{{·}}[[Maahes]]{{·}}[[Ma'at]]{{·}}[[Mafdet]]{{·}}[[Menhit]]{{·}}[[Meretseger]]{{·}}[[Meskhenet]]{{·}}[[Montu]]{{·}}[[Min (thần)|Min]]{{·}}[[Mnevis]]{{·}}[[Mut]]{{·}}[[Nefertem]]{{·}}[[Neith]]{{·}}[[Nekhbet]]{{·}}[[Nephthys]]{{·}}[[Nu (thần thoại)|Nu]]{{·}}[[Nut]]{{·}}[[Osiris]]{{·}}[[Pakhet]]{{·}}[[Ptah]]{{·}}[[Thần Ra|Ra]]{{·}}[[Ra-Horakhty]]{{·}}[[Reshep]]{{·}}[[Satis]]{{·}}[[Sekhmet]]{{·}}[[Seker]]{{·}}[[Serket]]{{·}}[[Sobek]]{{·}}[[Sopdet]]{{·}}[[Sopdu]]{{·}}[[Set (thần thoại)|Set]]{{·}}[[Seshat]]{{·}}[[Shu]]{{·}}[[Taweret]]{{·}}[[Tefnut]]{{·}}[[Thoth]]{{·}}[[Wadjet]]{{·}}[[Wadj-wer]]{{·}}[[Wepwawet]]{{·}}[[Wosret]]
[[Apep]]{{·}} [[Apis (thần thoại)|Apis]]{{·}}[[Aten]]{{·}} [[Atum]]{{·}}
 
[[Banebdjedet]] {{·}} [[Bastet]]{{·}} [[Bes]]{{·}}
[[Bốn người con của Horus]]{{·}}[[Geb]]{{·}} [[Hapi]]{{·}} [[Hathor]]{{·}}
[[Heka (thần)|Heka]]{{·}} [[Heqet]]{{·}}[[Horus]]{{·}} [[Iabet]]{{·}} [[Isis]]{{·}} [[Kebechet]] {{·}} [[Khepri]] {{·}}
[[Khnum]]{{·}}[[Khonsu]]{{·}} [[Kuk]]{{·}} [[Maahes]] {{·}}[[Ma'at]]{{·}}
[[Mafdet]]{{·}} [[Menhit]]{{·}} [[Meretseger]]{{·}}[[Meskhenet]]{{·}} [[Montu]]{{·}}
[[Min (thần)|Min]]{{·}} [[Mnevis]]{{·}}[[Mut]]{{·}} [[Nefertem]]{{·}} [[Neith]]{{·}} [[Nekhbet]]{{·}}
[[Nephthys]]{{·}} [[Nu (thần thoại)|Nu]]{{·}} [[Nut]]{{·}} [[Osiris]]{{·}}
[[Pe và Nekhen]]{{·}}[[Ptah]]{{·}} [[Thần Ra|Ra]]{{·}} [[Ra-Horakhty]]{{·}} [[Renenutet]]{{·}}
[[Satis]]{{·}} [[Sekhmet]]{{·}} [[Seker]]{{·}} [[Serket]]{{·}}
[[Sobek]]{{·}} [[Sopdet]]{{·}} [[Sopdu]]{{·}} [[Set (thần thoại)|Set]]{{·}} [[Seshat]]{{·}} [[Shu]]{{·}}
[[Taweret]]{{·}} [[Tefnut]]{{·}} [[Thoth]]{{·}} [[Wadjet]]{{·}} [[Wadj-wer]]{{·}} [[Wepwawet]]{{·}} [[Wosret]]
| group3 = Tài liệu
| list3 = ''[[Amduat]]''{{·}}''[[Sách hơi thở]]''{{·}}''[[Sách hang]]''{{·}}''[[Sách chết]]''{{·}}''[[Sách Trái Đất]]''{{·}}''[[Sách cổng]]''{{·}}''[[Sách địa ngục]]''
166

lần sửa đổi