Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

Không có tóm lược sửa đổi
== Danh sách ==
* Tây Hán [[Triệu Âu|Quảng Tráng hầu]], còn có thụy hiệu khác là [[Nghiêm Hầu]]
* Tây Hán [[Hàn Đồi Đương|Cung Cao Tráng hầu]]
* Mâu Hương Tráng Hầu [[Hứa Chử]]: tướng nhà [[Tào Ngụy]].
* Trường Bình Tráng Hầu [[Tào Hưu]]: tướng nhà Tào Ngụy.
* Dương Bình Tráng Hầu [[Từ Hoảng]]: tướng nhà Tào Ngụy.
* Tráng Hầu [[Châu Thái (Tam Quốc)|Châu Thái]]: Vệ tướng quân nhà Tào Ngụy.
* Ích Dương Tráng Hầu [[Viên Hộ Chi]]: Huyện hầu, tướng nhà [[Lưu Tống|Tiền Tống]].
 
== Xem thêm ==