Mở trình đơn chính

Các thay đổi

thêm hình
<!-- Navigation: Preceding entities -->
| p1 = Francia
| flag_p1 = Karl Noder flagGroße 800.svgjpg
| p2 = [[Vương quốc Lotharingia]]
| flag_p2 = NoCarolingian flagempire 855.svg
| p3 =
| flag_p3 =
Người dùng vô danh