Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

* Tây Hán [[Hàn Đồi Đương|Cung Cao Tráng hầu]]
* Tây Hán [[Thường Huệ|Trường La Tráng hầu]] (gọi tắt theo thụy hiệu thật là Tráng [[Vũ Hầu (thụy hiệu)|Vũ Hầu]])
* Tây Hán [[Đổng Trung|Cao Xương Tráng hầu]]
* Mâu Hương Tráng Hầu [[Hứa Chử]]: tướng nhà [[Tào Ngụy]].
* Trường Bình Tráng Hầu [[Tào Hưu]]: tướng nhà Tào Ngụy.