Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”