Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”