Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liệt hầu (thụy hiệu)”

* Đông Chu [[Hàn Liệt hầu]] (còn có thụy hiệu khác là [[Vũ Hầu (thụy hiệu)|Vũ Hầu]])
* Tây Hán [[Vệ Thanh|Trường Bình Liệt hầu]]
* Tây Hán [[Khổng Quang|Bác Sơn Giản Liệt hầu]]
* [[Nhà Lương|Lương triều]] Di Lăng Liệt hầu [[Bùi Thúy]]
* [[Nhà Lương|Lương triều]] Doanh Đạo Liệt hầu [[Xương Nghĩa Chi]]