Khác biệt giữa các bản “Trần Thủ Độ”

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư:''Trần Thủ Độ tuy làm [[Tể tướng]], nhưng mọi việc không việc gì không để ý. Vì thế đã giúp nên vương nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Thái Tông hoàng đế có làm bài văn bia ở sinh từ để tỏ lòng đặc biệt quý mến ông. Thế nhưng cái tội giết [[Lý Huệ Tông]] thì khó lẩn tránh với đời sau vậy''.
 
''Thủ Độ tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều được mọi'' người suy tôn. Thái Tông lấy được lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả. Vì thế ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua.''<ref>Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1998, tr 34</ref>
người suy tôn. Thái Tông lấy được lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả. Vì thế ông được nhà
nước dựa cậy, quyền át cả vua.''<ref>Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1998, tr 34</ref>
 
Theo Trần Trọng Kim viết trong Việt Nam sử lược:''Thủ Độ là người rất gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một người đại công thần của nhà Trần. Một tay cáng-đán bao nhiêu trọng sự, giúp Thái công bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh-đốn lại một việc, làm cho nước Nam ta bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông cổ, khỏi phải làm nô-lệ những kẻ hùng-cường.''<ref>Việt Nam sử lược, bản điện tử, tr 49</ref>
164

lần sửa đổi