Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khaankhre Sobekhotep”

Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Khaankhre Sobekhotep|alt_name=|image=Louvre 032007 40.jpg|image_alt=|caption=Bia đá có khắc tên riêng của Khaankhre Sobekhotep (…”
(Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Khaankhre Sobekhotep|alt_name=|image=Louvre 032007 40.jpg|image_alt=|caption=Bia đá có khắc tên riêng của Khaankhre Sobekhotep (…”)
(Không có sự khác biệt)
166

lần sửa đổi