Khác biệt giữa các bản “Hiếu Hòa Đế”

==Danh sách==
* [[Hán Hòa Đế|Hán Hiếu Hòa Đế]] (thường gọi tắt là [[Hòa Đế]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Hiếu Hòa Đế]] (còn có các thụy hiệu khác là Chiêu [[Hiếu Đế]] và Đại [[Thánh Đế (thụy hiệu)|Thánh Đế]])
* [[Lưu Quân|Bắc Hán Hiếu Hòa Đế]]