Khác biệt giữa các bản “Chủng Sư Đạo”

Trang mới: “{{Đang viết}} Chủng Sư Đạo (种师道) (1051 - 1126), tên chữ là Di Thúc, người Lạc Dương (nay thuộc Hà Nam). Nguyên tên là Kiến Tru…”
(Trang mới: “{{Đang viết}} Chủng Sư Đạo (种师道) (1051 - 1126), tên chữ là Di Thúc, người Lạc Dương (nay thuộc Hà Nam). Nguyên tên là Kiến Tru…”)
(Không có sự khác biệt)