Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot

Tham gia ngày 30 tháng 12 năm 2010