Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

* Đông Hán [[Lưu Trăn|Đông Hải Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Quảng|Phái tiền Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Tông (Phái vương)|Phái hậu Hiếu Vương]] (có thụy hiệu khác là [[Khảo Vương]])
* Đông Hán [[Lưu Hương (Tế Nam vương)|Tế Nam Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Xưởng|Đông Bình Hiếu Vương]]